+31 (0)165 305 060
Maandag t/m Vrijdag 8:00 tot 17:00

Privacy statement

PRIVACY – STATEMENT | Marlog Car Handling B.V.

Marlog Car Handling B.V., gevestigd aan Smoorstraat 24 – 4705 AA Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.marlog-car-handling.eu
Smoorstraat 24
4705 AA Roosendaal
tel +31 165 305060

Eric van der Toorn is de Functionaris Gegevensbescherming van Marlog Car Handling B.V. Hij is te bereiken via eric@mchnl.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Marlog Car Handling B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Marlog Car Handling B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Marlog Car Handling B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Om goederen en diensten bij u af te leveren – Marlog Car Handling B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. (BSN nummer)

Geautomatiseerde besluitvorming:

Marlog Car Handling B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marlog Car Handling B.V.) tussen zit. Marlog Car Handling B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– ERN
– AFAS
– Softpak

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Marlog Car Handling B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > Bewaartermijn 7 jaar > Belastingdienst controle – wettelijke verplichting
Adres > Bewaartermijn 7 jaar > Belastingdienst controle – wettelijke verplichting
BSN nummer/email adres/telefoon > Bewaartermijn 7 jaar > Belastingdienst controle – wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Marlog Car Handling B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Marlog Car Handling B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Marlog Car Handling B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Marlog Car Handling B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marlog Car Handling B.V.
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar eric@mchnl.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Marlog Car Handling B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: Autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Marlog Car Handling B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via eric@mchnl.com

Einde bericht

Vraag vrijblijvend een offerte aan!